వార్తలు - మలేరియ
do-dogs-sniff-out-corona-patients-g2d
శునకాలు కరోనా రోగులను పసిగడతాయా Covid 19 పరీక్షలకోసం ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందిన కుక్కలను ఉపయోగించవచ్చు అని ఈశా... July 23, 2020 విభాగం: జనరల్
అభిప్రాయం
@ galli2delhi.com All Rights Reserved
@ galli2delhi.com All Rights Reserved