వార్తలు - సముద్రతీరం
canthecoronaturmoilonthebeachcoastbestoppedbyjagansgovernment-g2d
సాగరతీరంలో కరోనా అలజడి జగన్ సర్కార్ కట్టడి చేయగలదా? విశాఖపట్నం ఈ మాట వినగానే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది సముద్రతీరం ఆహ్లాదకరమైన... July 23, 2020 విభాగం: జనరల్
అభిప్రాయం
@ galli2delhi.com All Rights Reserved
@ galli2delhi.com All Rights Reserved